Tag: ป้ายติดหัวถุง

รูปแบบของระบบเฟรนไชส์ระบบเฟรนไชส์นั้นมีหลานรูปแบบ

เป็นประเภทที่เน้นตัวผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้า (Product and  Trademark  Franchising) เนื่องจากบริษัทให้สิทธิ์มีลักษณะพิเศษหรือมีชื่อเสียงในตัวสินค้าชนิดนั้น  เช่น ธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจน้ำมัน  ธุรกิจเครื่องหนัง  เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ  ธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลม  เป็นต้น ประเภทที่ขายสิทธิ์ในด้านรูปแบบ และการจัดการธุรกิจ (Trade Format Franchise) เป็นธุรกิจร้านค้าปลีกหรือธุรกิจบริการ โดยผู้ซื้อจะซื้อชื่อเสียงของร้านค้า  รวมถึงลิขสิทธิ์ของสินค้าและระบบการบริหารการจัดการ  กลยุทธ์การตลาด  การฝึกอบรมพนักงานที่เข้ามาดำเนินการธุรกิจเฟรนไชส์ประเภทนี้กำลังแพร่หลายมากในปัจจุบัน เช่น ร้านอาหารฟาสท์ฟู๊ด  ซึ่งมีทั้งเฟรนไชส์จากต่างประเทศ   และเฟรนไชส์ในท้องถิ่น ฯลฯ การร่วมทุนด้วย (Conversion Franchise) เป็นประเภทที่บริษัทให้สิทธิ์มาเข้าร่วมลงทุนด้วย แต่อาจจะเป็นประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่กล่าวมาแล้วก็ได้  ประเภทนี้จะช่วยผู้ที่มีเงินทุนไม่เพียงพอ  การดำเนินงานจะถูกกำกับดูแลจากบริษัทให้สิทธิ์อย่างเข็มงวด   ผลกำไรที่ได้จะต้องมาแบ่งกันกับบริษัทให้สิทธิ์ในฐานะเป็นหุ้นส่วน เช่น กิจการอาหารฟาสท์ฟู๊ด  ร้านอาหารญี่ปุ่น  ร้านขายยา  โรงแรม ฯลฯ

บริหารโครงการ

เป็นการกล่าวนำถึงความเป็นมาของธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะลงทุน มีความสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร และนักลงทุนทำไมถึงสนใจที่จะทำโครงการนี้ มีเหตุจูงใจอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปก็จะกล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนในรูปของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนมีรายได้ เป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเป็นการได้เงินตรามาสู่ท้องถิ่น หรือชุมชนจากการขายสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างผลประโยชน์ในรูปกำไรให้แก่ผู้ประกอบการ

พิจารณาแนวคิดทางธุรกิจ

เอาสิ่งที่ชอบมาสรุปเป็นแนวคิดทางธุรกิจหลายประเภทแล้วทำการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ว่าประเภทใดบ้างที่มีความเป็นไปได้ สำหรับลงทุนธุรกิจนั้น และเหมาะสำหรับผู้ที่ลงทุนใหม่ที่ยังขาดปนะสบการณ์ ควรเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อนจนเกินไป ลงทุนต้องไม่สูงเกินไปและไม่เกินกำลังเงินทุนที่หาได้ และจะต้องเป็นสินค้าสามารถขายได้ในตลาดด้วย