หลักปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จในการประกอบธุรกิจหรือการงาน

ควรมีหลักและคุณธรรมในการดำเนินไปอยู่ 4 ข้อคือ

1.ความพอใจ

2.ความเพียร

3.ความเป็นผู้มีใจฝักใฝ่

4.ความไตร่ตรอง

โรงพิมพ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *