ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ

องค์ประกอบหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาตั้งแต่รูปแบบของธุรกิจว่า ประเภทใดเหมาะสม รวมทั้งตัวบทกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการประกอบกจการทุกประเภทจะต้องอยู่ภายใตกฎหมาย ซึ่งมีบทบังคับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจ ในที่นี้จะกล่าวประเด็นหลัก ๆ ของการตัดสินใจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

  1. รูปแบบของธุรกิจ
  2. การจดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์
  3. การจัดทำบัญชีตามกฎหมาย
  4. ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ
  5. การขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ
  6. การขอก่อสร้างอาคารโรงงาน
  7. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *