รูปแบบของระบบเฟรนไชส์ระบบเฟรนไชส์นั้นมีหลานรูปแบบ

  1. เป็นประเภทที่เน้นตัวผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้า (Product and  Trademark  Franchising) เนื่องจากบริษัทให้สิทธิ์มีลักษณะพิเศษหรือมีชื่อเสียงในตัวสินค้าชนิดนั้น  เช่น ธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจน้ำมัน  ธุรกิจเครื่องหนัง  เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ  ธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลม  เป็นต้น
  2. ประเภทที่ขายสิทธิ์ในด้านรูปแบบ และการจัดการธุรกิจ (Trade Format Franchise) เป็นธุรกิจร้านค้าปลีกหรือธุรกิจบริการ โดยผู้ซื้อจะซื้อชื่อเสียงของร้านค้า  รวมถึงลิขสิทธิ์ของสินค้าและระบบการบริหารการจัดการ  กลยุทธ์การตลาด  การฝึกอบรมพนักงานที่เข้ามาดำเนินการธุรกิจเฟรนไชส์ประเภทนี้กำลังแพร่หลายมากในปัจจุบัน เช่น ร้านอาหารฟาสท์ฟู๊ด  ซึ่งมีทั้งเฟรนไชส์จากต่างประเทศ   และเฟรนไชส์ในท้องถิ่น ฯลฯ
  3. การร่วมทุนด้วย (Conversion Franchise) เป็นประเภทที่บริษัทให้สิทธิ์มาเข้าร่วมลงทุนด้วย แต่อาจจะเป็นประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่กล่าวมาแล้วก็ได้  ประเภทนี้จะช่วยผู้ที่มีเงินทุนไม่เพียงพอ  การดำเนินงานจะถูกกำกับดูแลจากบริษัทให้สิทธิ์อย่างเข็มงวด   ผลกำไรที่ได้จะต้องมาแบ่งกันกับบริษัทให้สิทธิ์ในฐานะเป็นหุ้นส่วน เช่น กิจการอาหารฟาสท์ฟู๊ด  ร้านอาหารญี่ปุ่น  ร้านขายยา  โรงแรม ฯลฯ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *