บริหารโครงการ

เป็นการกล่าวนำถึงความเป็นมาของธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะลงทุน มีความสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร และนักลงทุนทำไมถึงสนใจที่จะทำโครงการนี้ มีเหตุจูงใจอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปก็จะกล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนในรูปของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนมีรายได้ เป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเป็นการได้เงินตรามาสู่ท้องถิ่น หรือชุมชนจากการขายสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างผลประโยชน์ในรูปกำไรให้แก่ผู้ประกอบการ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *