มารู้จักกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มารู้จักกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ มีกิจการธุรกิจใหญ่น้อยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ธุรกิจขนาดใหญ่
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เจริญเติบโตมาจากธุรกิจขนาดย่อมมาก่อนทั้งนั้น เช่นบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์เดิมเริ่มต้นจากขายเครื่องพลาสติกเล็กๆ ในสำเพ็ง ต่อมาได้ตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเป็นพลาสติกประเภทเมลามีน ปัจจุบันส่งออกไปต่างประเทศหลายประเทศเป็นมูลค่าหลายร้อนล้านบาท ในอเมริกาหน่วยงาน Small Business Administration ได้ให้นิยาม SMEs ไว้ดังนี้ “กิจการค้าปลีกใดที่ยอดขายต่ำกว่าปีละ 1 ล้านเหรียญ หรือกิจการค้าส่งที่มียอดขายต่ำกว่าปีล่ะ 5 ล้านเหรียญ การค้าส่งบางชนิดต่ำกว่าปีละ 15 ล้านเหรียญ เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมที่มี
ยอดขายไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ (192.4 ล้านบาท)หรือมีคนงานต่ำกว่า 1500 คนในทุกประเภทธุรกิจ”
ในประเทศญี่ปุ่น คำจำกัดความก็แตกต่างออกไป ตามประเภทธุรกิจโดยวัดได้จากขนาดและ
วงเงินลงทุนเป็นอุตสาหกรรทชมเหมืองแร่ ขนส่ง และก่อสร้าง เงินลงทุ่นไม่เกิน .82 ล้านเหรียญดอลล่าห์ (31.7 ล้านบาท) พิจารณาจากการจ้างงานต้องไม่เกิน 300 คน สำหรับธุรกิจค้าส่ง เงินลงทุนไม่เกิน 30 ล้านเยน (9.5 ล้านบาท หรือ .29 เหรียญดอลล่าห์) หรือมีการจ้างงานไม่เกิน 100 คน ธุรกิจ
ค้าปลีกและบริการ เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านเยน (3.2 ล้านบาท หรือ .08 ล้านเหรียญดอลล่าห์)
หรือมีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
สำหรับประเทศไต้หวัน ใช้หลักการพิจารณาว่าเป็น SME หรือไม่โดยดูจากเงินลงทุ่น หรือแรงงานอย่างหนึ่งอย่างใด ในสาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร่และก่อสร้าง คิดเป็นเงินไม่เกิน 60 ล้านดอลลาห์ไต้หวัน (69 ล้านบาท หรือ 1.79 ล้านเหรียญดอลล่าห์) แต่ถ้าเป็นประเทศอื่น (ค้าปลีก ค้าส่ง บริการ) ใช้ยอดขายไม่เกิน 80 ล้านดอลล่าห์ไต้หวัน (92.4 ล้านบาท หรือ 24 ล้านเหรียญดอลล่าห์) หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
ประเทศเกาหลีใต้ พิจจารณาจากทรัพย์สินถาวร หรือการจ้างงาน ถ้าเป็นประเภทอุตสากดรรม
เหมืองแร่และขนส่งพิจารณาจากการจ้างงาน ไม่เกิน 300 คน หรือ สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 80 ล้านวอน (2,232 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน 58 ล้าน เหรียญดอลล่าห์) ธุรกิจก่อสร้างพิจารณาคนงานไม่เกิน
200 คน ถ้าเป้นธุรกิจการค้าและบริการอื่นคนงานไม่เกิน 20 คน
ฮ่องกง ใช้การจ้างงานเป็นเครื่องวีดอย่างเดียวคือ ถ้าเป็นอุตสาหกรรมจะไม่เกิน 100 คน
นอกนั้นเป็นประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม ใช้การจ้างงานไม่เกิน 50 คน ส่วนประเภศฟิลิปินส์
ให้คำจำกัดความ SMEs ทุกประเภท โดยพิจารณาจากการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือทัพย์สิน
ถาวร ไม่เกิน 60 ล้านเปโซ (53.29 ล้านบาท หรือ 1.38 ล้านเหรียญดอลล่าห์)

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *